15

A je to

Jiří Surůvka

V rám­ci cyk­lu zamě­ře­né­ho na zkou­má­ní tea­tra­li­ty na Des­ce před­sta­vu­je ost­rav­ský umě­lec a per­for­mer Jiří Surův­ka pro­ces vzni­ku mal­by situ­o­va­né­ho do veřej­né­ho pro­sto­ru měs­ta.
Tea­trál­ní cha­rak­ter a komič­nost pro­ce­su vzni­ku mal­by umoc­ňu­je spo­lu­prá­ce dvou akté­rů při­po­mí­na­jí­cí posta­vy legen­dár­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho seri­á­lu A je to.

For the Deska’s year­ly curator’s topic focused on the „the­a­t­ri­ca­li­ty” the artist and per­for­mer Jiří Surův­ka intro­du­ced the pro­cess of cre­a­ting the pain­ting situa­ted to the street. He stres­ses the the­a­t­ri­cal cha­rac­ter and humo­rousness of his cre­ati­on pro­cess emphasi­zed by coö­pe­rati­on of two „actors” remin­ding two figu­res of the legen­da­ry Cze­cho­slo­va­ki­an ani­mati­on series Pat&Mat.

zobrazit celý text / show whole text