14

Štěpán Jirák

Půda a krev / Soil and Blood

Tema­tic­ká linie výstav na Des­ce v roce 2016 vyme­ze­ná pojmem tea­tra­li­ta, se v pří­pa­dě Ště­pá­na Jirá­ka napl­ňu­je vrcho­va­tě kom­bi­na­cí jeho výtvar­ných stu­dií a spo­lu­prá­ce s Čino­her­ním stu­di­em.
Insta­la­cí Půda a krev Ště­pán Jirák nava­zu­je na pře­de­šlé výsta­vy Ortel Kar­la Konop­ky a na Pali­čá­ky Pet­ry Fili­pov­ské, kte­ré nechá­va­jí divá­ko­vi ote­vře­nou mož­nost jak insta­la­ci vní­mat, jsou zde však jas­ně patr­né také scé­ná­ře mož­ných odka­zů k roman­tic­ké před­sta­vě orá­če 21. sto­le­tí nebo nao­pak naráž­ka na ide­o­lo­gii Blut und Boden z kon­ce 19. stol.

The the­ma­tic out­li­ne for exhi­bi­ti­ons in 2016 defi­ned by con­cept of the­a­t­ri­ca­li­ty, intro­du­ce Ště­pán Jirák for his bac­kground in art stu­dies and colla­bo­rati­on with Čino­her­ní stu­dio the­a­ter as a pro­p­man, wri­ter and cura­tor.
In the installati­on Soil and blo­od Ste­pan Jirák follows in the ste­ps of pre­vi­ous exhi­bi­ti­ons Ortel by Karel Konop­ka and Stub­borns by Pet­ra Fili­pov­ská and lea­ve the possi­bi­li­ty to the viewers to inter­pret the installati­on. but at the same time, the­re are clear refe­ren­ces to possi­ble sce­na­ri­os of roman­tic idea of a plow­man in 21st cen­tu­ry, or the con­ver­se­ly allusi­on to the ide­o­lo­gy of blo­od and soil from the late 19th cen­tu­ry.

zobrazit celý text / show whole text