17

Rodina / Family

Susan Donath,
Klaus Richter

Insta­la­ce RODINA od Susan Donath a Klause Rich­te­ra je výsled­kem prá­ce uměl­ců, kte­ří se nikdy před tím nevi­dě­li. Insta­la­ce vznik­la na mís­tě spo­leč­nou per­for­man­cí na téma „tea­tra­li­ta”, kurá­tor­ské­ho cyk­lu Des­ky 2016.

The FAMILY from Susan Donath and Klaus Rich­ter is result of coö­pe­rati­on of 2 artists, which have never seen each other befo­re. The installati­on was made on site by collecti­ve per­for­man­ce on the Deska 2016’s year­ly cura­to­rial the­me „Tea­tra­li­ty”.

zobrazit celý text / show whole text