13

Paličáci

Petra Filipovská

Pet­ra Fili­pov­ská ve své tvor­bě vytvá­ří nové svě­ty a roz­ví­jí tajem­né živo­ty, ve kte­rých si pohrá­vá s jejich zesměš­ně­ním. Její prá­ce čas­to zne­va­žu­jí váž­nou rea­li­tu, spo­ju­jí prv­ky sno­vé s horo­ro­vý­mi, se směš­ný­mi i obse­siv­ní­mi. Pro tyto scé­nic­ké až diva­del­ní aspek­ty ji k pro­jek­tu tea­tra­li­ty na Des­ce, v roli kurá­to­ra, při­zval umě­lec a per­for­mer Jiří Surův­ka. Atri­bu­ty prá­ce Pet­ry Fili­pov­ské pomá­ha­jí vytvo­řit atmo­sfé­ru per­ma­nent­ní­ho údi­vu nad svě­tem a neu­stá­lý úžas nad mož­nost­mi tvor­by.

Pet­ra Fili­pov­ská in her works often cre­a­tes new worlds and unve­il mys­te­ri­ous lives. Her work often dis­cre­dits the seri­ous rea­li­ties, com­bi­nes dre­am ele­ments with horror, humor and obsessi­on. Pet­ra Fili­pov­ská was selec­ted for the the­a­t­ri­cal method of pro­ce­e­ding her art works by artist and per­for­mer Jiri Suruv­ka, who was assigned to the role of cura­tor by the Deska’s year­ly pro­gram „the­a­tra­li­ty” .

zobrazit celý text / show whole text