16

Ústí///Aussig

To nejdůležitější neexistuje (?)

Kon­struk­ti­vis­tic­ká” rea­li­za­ce „mod­ro­tis­ku” Matě­je Pára­la a sku­pi­ny Ústí///Aussig pro Des­ku při­po­mí­ná his­to­ric­kou udá­lost nej­vý­znam­něj­ší archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že v sever­ních Čechách. Sku­teč­nost nere­a­li­zo­vá­ní ani jed­no­ho z teh­dej­ších sou­těž­ních návrhů defi­nu­je název výtvar­né insta­la­ce i téma před­náš­ky k pří­le­ži­tos­ti Dne archi­tek­tu­ry. Pre­zen­ta­ce námě­tu v mís­tech býva­lých a dnes nefunkč­ních veřej­ných toa­let sku­pi­na názvem „To nej­dů­le­ži­těj­ší dnes nee­xis­tu­je (?)” balan­cu­je na pome­zí tvr­ze­ní a otáz­ky.

The „con­structi­vist” rea­li­zati­on of the „blu­e­print” by Matěj Páral and the group Ústí///Aussig reminds a his­to­ric event of the most impor­tant archi­tectu­ral com­pe­ti­ti­on in the northern Bohe­mia. The fact that non of the pro­po­sal was rea­li­zed defi­nes the name for the installati­on and a for the lectu­re in occasi­on of the Day of the archi­tectu­re. The pre­sen­tati­on of the the­me in the locati­on of the for­mer and dis­functi­o­nal pub­lic toi­lets the group’s topic „That most inte­res­ting doesnt exist (?)” balan­ces between the sta­te­ment and a ques­ti­on.

zobrazit celý text / show whole text